اصول سیاسی اسلام

اصول سیاسی اسلام

 مقدمه:

با بررسی و مطالعه علوم مختلف می‌توان به اصولی از هر علم پی برد که شاکله و ساختار آن علم بر آن استوار شده است و علم سیاست نیز از این قاعده مستثنی نیست، سیاست بر اصولی پایه ریزی شده است که شاکله اصلی آن را تشکیل می‌دهد که دانشمندان علم سیاست بر اساس بینش و ایدئولوژی‌های که بر آن باور دارند اصول علم سیاست را مطرح کرده‌اند.

اسلام به عنوان آخرین مکتب الهی است که برای هدایت و راهنمای بشر در دنیای مادی آمده است تا او را از این مسیر پر راز و رمز به سوی نور هدایت کند. اسلامی که از بدو تولد برای انجام دستورات الهی دولت اسلامی را پایه ریزی کرد، چنین دولت و حکومتی قطعاً دارای اصول اساسی در اداره و مدیریت جامعه به سوی اهداف عالیه تعیین شده، بوده است. و بر اساس همان اصول سیاست‌های اسلامی شکل گرفته است.

دین اسلام در طول حیات سیاسی خود، فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. و اصول خود را در مدیریت جامعه اسلامی از تعالیم آسمانی قرآن گرفته، و دولت و ملت را بر اساس همان اصول هدایت و اداره کرده است. لذا ما در این جا با توجه به تاریخ سیاسی اسلام به اصول آن می‌پردازیم؛ از آنجا که حوزه سیاست، جغرافیای وسیعی را در بر می‌گیرد، برخی اصول سیاسی اسلام را در دو بخش؛ (اصول سیاست داخلی و اصول سیاست خارجی)، بررسی می‌کنیم.