سودمندترین روزه

 

 

سودمندترین روزه

 
امیرالمومنین على علیه السلام:

 
صَومُ النَّفسِ عن لَذّاتِ الدنیا أنفَعُ الصِّیامِ ؛ (غرر الحکم : 5874 )


روزه (و خوددارى) نفْس از لذّتهاى دنیا ، سودمندترین روزه است.