الف : اصول سیاست داخلی در اسلام (1)

الف : اصول سیاست داخلی در اسلام (1)

1. حفاظت از شریعت و دین (احیای شعائر اسلامی)

اصل اول از اصول سیاست داخلی اسلام، احیای شعائر مکتبی است. به عبارت دیگر اصل اولیه سیاست اسلامی، سیاست و حفاظت از احکام، آموزه‌ها، ارزش‌ها و فرامین شریعت است تا دچار تغییر نشوند. وظیفه حکومت اسلامی است که در داخل و خارج از کشور به تبلیغ تعالیم دین اسلام همت داشته و آن را به گوش تمام انسان‌های آزاده جهان برساند، آن‌ها را به اسلام دعوت نموده و آموزه‌های دینی را به آن‌ها بشناساند. باید سیاست‌های دولت و حکومت اسلامی در محدوده جغرافیایی ممالک اسلامی باید بر احیای شعایر اسلام و اجرای آن و حفاظت از شریعت در جامعه استوار باشد. این اولین و اساسی‌ترین اصل در سیاست داخلی اسلام است.

اسلام با شعایر زنده است؛ لذا این شعایر باید حفظ شده و در زندگی روز‌مره‌ی مسلمین تجلی یابد. شعایر الهی پیش از هر منبع دیگری در قرآن مطرح شده است. خداوند به مسلمانان فرمان داده که شعایر الهی را بزرگ شمرده و گرامی دارند.

خداوند متعال، تکریم شعایر را از تقوای قلبی مؤمنان ‌دانسته و در آیاتی به پیامبر و مردم امر می‌کند که مراسم حج را به جا آورند. 1 این نشان دهند? جایگاه و ارزش شعایر اسلامی است که دولت اسلامی موظف به اعمال و احیای آن است. بنابراین تمام برنامه‌ ریزان دولت اسلامی باید طرح‌های خود را بر مبنای حفظ شریعت و گسترش آن استوار کنند.

در این‌جا به برخی از شعایر اسلام که قوام و استمرار شریعت در جامعه وابسته به آن‌ها است، اشاره می‌کنیم:

الف) مساجد

مسجد، خانه خدا و از مراکز باشکوه اسلامی است، لذا احیای مسجد و ساختن آن از شعایر اسلامی است. در قرآن آیات متعددی در مورد آداب، ساختن و تعمیر آن آمده است.

خدای سبحان در این باره می‌فرماید: «مساجد از آن خداست پس در آن‌جا فقط به نیایش خدا بپردازید و نه غیر او». 2

با تأمل در این آیات و آیه‌هایی از این دست، در می‌یابیم که مسجد از مهمترین مراکز نشر است. لذا سیاست‌های حکومت اسلامی و ملت مسلمان باید بر تقویت مساجد و رونق بخشیدن به آن استوار باشد و حفاظت و مرمت از این شعار اسلامی به منزله حفاظت از شریعت و دین محسوب می‌شود.

 

رونوشت:

1.      حج/25 تا 36.

2.      جن/18؛ بقره/114.