آقا رجب به ملکوتیان پیوست

شهادت هنر مزدان خداست

 

فقط می توانم بگویم اینگونه شهادت سردار محمدزاده در مقابل رشادت ها و شهامت های او نا چیز بود.

آقا رجب! آقا رجب!...  به دوستان و یاران پیوستی و ما رو در این دنیای مملو از تزویر تنها گذاشتی. یادته با هم عهدی داشتیم؟ قرارمان این نبود که تنهایی بروی. نه؟؟؟؟

نخلستانهای اروندکنار و فاو و شلمچه و خرمشهر و جنگلهای ارتفاعات ایلام و مهران و کله قندی همه و همه شاهد راز و نیازها و گریه های شبانه او بوده اند او در شجاعت هم کم نظیر بود در تمامی عملیاتها سعی میکرد خط شکن باشد و خود نیز پیشاپیش نیروهایش حرکت میکرد حتی در کربلای 4 که به بسیاری از بسیجیانش به دیدار معشوق شتافتند و ایشان هم جراحت های متعدد برداشت و نیمی از پایش را در کنارنهر خین جاگذاشت او از همان موقع  دلگیر بود و خود را بازمانده از شهدا میدانست او بود که میگفت :  " برادران عزیز اگر 4 لیتر خونمان را در راه خدا اهدا نکنیم یعنی ماموریت مان را کامل انجام نداده ایم ..."